Miten arvonmääritys liittyy yrityksen omistaja-arvon kasvuun?

Miten arvonmääritys liittyy yrityksen omistaja-arvon kasvuun?

Arvonmääritys liittyy olennaisena osana yrityskauppoihin, mutta se liittyy myös yritysjohdon tärkeimpiin tehtäviin

Kansantaloustieteen kirjallisuudessa ja tiedotusvälineissä esitetään yleisesti, että yrityksen päätavoite on voiton maksimointi. Tähän tavoitteeseen liittyy monia ongelmia, eikä sen tavoittelu aina johda yhtä hyvään lopputulemaan yrityksen kannalta kuin yrityksen omistaja-arvon maksimointi.

Yrityksen toimintaan liittyy riskejä, joita tavoite voiton maksimoinnista ei huomioi tarpeeksi. Tavoite voiton maksimoinnista ei vastaa suoraan kysymykseen, miltä ajanjaksolta maksimoitavat voitot tulisi laskea? Tämän lisäksi halu maksimoida tuloksia lyhyellä aikavälillä voi johtaa siihen, että tietyt yritysjohdon toimet ovat irrationaalisia, kun omistajat haluaisivat yrityksen tavoittelevan pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamista. Tämä onkin ollut yksi keskeisistä argumenteista, kun julkisessa keskustelussa on kritisoitu yritysjohdon liian lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiä. 

Kuten osakeyhtiölakikin sen väljästi määrittelee, on omistaja-arvon positiivinen kehitys nähtävä johdon keskeisimpänä tehtävänä – unohtamatta kuitenkaan yrityksen muita tavoitteita. Arvonmäärityksen seikkojen ymmärtäminen on yritysjohdolle keskeistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Sen lisäksi, että arvonmääritys liittyy yrityskauppoihin, liittyy sen sisältö myös olennaisesti strategiseen päätöksentekoon ja investointipäätöksiin.

 

 

Mikä on omistaja-arvon kasvua?

Monesti ajatellaan, että tuloksen kasvu on aina automaattisesti hyvä asia, mutta tulkinnassa piilee virheen mahdollisuus. Oleellista on tarkastella, kuinka paljon pääomaa on investoitu lisää, jotta kasvu on rahoitettu. Pääoman tuottoaste lopulta kertoo, onko omistaja-arvoa luotu. Kokemuksen mukaan asia on näin vain hyvin harvassa tapauksessa.

Kuten osakeyhtiölakikin sen väljästi määrittelee, on omistaja-arvon positiivinen kehitys nähtävä johdon keskeisimpänä tehtävänä.

Investointeja ei tule tehdä niiden itsensä vuoksi, vaan siksi, että investointien odotettu tuotto ylittää pääoman kustannukset. Pääoman kustannuksia laskettaessa on erityisesti tärkeää huomioida oman pääoman sijoittajan tuottovaatimus, sillä perinteiset investointien kannattavuuden arvioinnin menetelmät, kuten takaisinmaksuajan menetelmä tai pääoman tuottoprosentti, eivät ota riittävästi huomioon oman pääoman sijoittajan tuottovaatimusta.


Kun yrityksen pääomalleen saama tuotto ylittää omistajan tuottovaatimuksen, sanotaan yrityksen tuottavan taseelleen taloudellista lisäarvoa – omistaja-arvon kasvua. Yrityksen tulisi hyväksyä vain sellaiset investointikohteet, joiden riskikorjattu tuotto-odotus ylittää yrityksen pääoman kustannukset. Tämä tapa ajatella ja "haastaa" uusia investointeja tai yrityksen uutta strategiaa on vahvasti yhteydessä arvonmäärityksen nykyarvomalliin nimeltä lisäarvomalli (EVA, Economic Value Added).

Lisäarvomallin mukaan oman pääoman arvo muodostuu kahden elementin yhteenlaskuna 1) oman pääoman kirjanpidollisesta arvosta ja 2) tulevien lisäarvojen nykyarvosta. Lisäarvo (kaavassa ae) on ennustetun voiton ja omistajien vaatiman voiton erotus. Lisäarvomallin mukaan yrityksen oman pääoman arvo voidaan määrittää seuraavasti:

Diskonttokorko r on tässä yhteydessä oman pääoman tuottovaatimus, sillä tarkasteltavana on suoraan omistajille tuleva taloudellinen hyöty.

Lisäarvo mittaa, kuinka paljon yritys pystyy tekemään voittoa omistajien tuottovaatimusta enemmän. Positiivinen lisäarvo kertoo, että yritys pystyy tuottamaan toiminnallaan taloudellista lisäarvoa omalle pääomalleen. Negatiivinen lisäarvo merkitsee, että yritys ei pysty tuottamaan taloudellista lisäarvoa ja yrityksen liiketoiminta vähentää omistajien varallisuutta.

Tätä samaa menetelmää soveltamalla pystymme arvioimaan yrityksen tulevien investointien ym. strategisten päätösten vaikutusta omistaja-arvon kehitykseen, kun tiedämme

  1. Investoitavan oman pääoman,
  2. Vaaditun tuoton (%) ja
  3. Odotetun tuoton.

Mikäli tuottoaste on suurempi kuin vaadittu tuotto, on tällä omistaja-arvoa kasvattava vaikutus.


 

Ilman totuudenmukaista tietoa siitä, kuinka paljon yritys tuottaa lisäarvoa omistajilleen – toisin sanoen, millaista tuottoa omistajat yritykseltä haluavat ja saavat – on yrityksen vaikea asettaa strategisen tai operatiivisen tason tavoitteita. Markkina-arvon kehityksestään huolehtivan yrityksen osingonjakopolitiikka perustuu "ylimääräisten" varojen investointiin, tai riittävän hyvien investointikohteiden puuttumiseen. Mikäli yritysi ei löydä riittävän hyviä investointikohteita, pitäisi "ylimääräiset" varat palauttaa omistajille ja heidän tulisi itse päättää, miten sijoittavat varat uudelleen.

Käytännön ajatuksia omistaja-arvon kasvattamiseen lyhyesti:  

 

  1. Myynnin kasvattaminen on omistaja-arvon valossa järkevää, jos kasvu on kannattavaa. Kannattamaton kasvu tuhoaa omistaja-arvoa.
  2. Yleisesti toiminnan kannattavuus, liikevoittomarginaalin muutos, vaikuttaa hyvin voimakkaasti omistaja-arvoon.
  3. Ennusta ja seuraa paljonko joudutaan investoimaan käyttöomaisuuteen myynnin kasvattamiseksi. Mitä vähemmän pääomaa sitoutuu käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan, sitä suuremmaksi muodostuu vapaa kassavirta ja omistaja-arvo.
  4. Investoi tulevaisuuteen ja tulevaisuuden tuottoihin, mutta vain, jos investointien odotettu tuotto ylittää vaaditun tuoton (pääoman kustannukset)

Muita yleisesti käytettyjä keinoja omistaja-arvon kasvattamiseen ovat muunmuassa listautumiset ja merkintäoikeusannit, yritysostot ja rakenteelliset muutokset, vieraan pääoman takaisin maksaminen ja omien osakkeiden takaisinosto.


Omistaja-arvon suunnittelu ja seuranta edellyttävät vapaiden kassavirtojen ja tulos- sekä taselaskennan ennusteita. 
  
Easteam auttaa yrityksiä muun muassa uuden strategian tai investoinnin taloudellisessa arvioinnissa ja suunnittelussa.

Mikäli aihe herätti kysymyksiä, tai haluat muuten kuulla lisää näkemyksistäni ja palveluistamme, ole rohkeasti yhteydessä! 
 
Lisätietoja palveluistamme löydät nettisivuiltamme Rahoitusasiantuntijapalvelut- osiosta.
 
 
Samuli Luukkainen
Rahoitusasiantuntija
samuli.luukkainen@easteam.fi
Puh. / WhatsApp +358 50 599 4853