Priole-kehitysmalli

Priole-kehitysmalli

Priole-kehitysmalli auttaa organisaatiota valmistautumaan toimialansa muutokseen, ja kääntämään sen omaksi kilpailuedukseen. Tuotteistetussa kehitysmallissa keskitymme tulevaisuuden ja sen tuomien tarpeiden tunnistamiseen, tärkeimpien toimenpiteiden priorisointiin sekä suunnitelman varsinaiseen toteuttamiseen, jota tuetaan digitaalisen työkalun avulla.

Lue lisää

Priocta-muutosjohtamisen työkalu

Priocta-muutosjohtamisen työkalu

Priocta on helppokäyttöinen järjestelmä muutosjohtamisen tueksi. Prioctan avulla muutoksen toteutumista pystytään mittaamaan ja seuraamaan erilaisten kysymysten avulla. Priocta sitouttaa työntekijät mukaan muutokseen, sillä Priocta-sovelluksen avulla käyttäjät vastaavat heille asetettuihin kysymyksiin helposti ja nopeasti.

Lue lisää

Kasvuyrityksen haasteita

Nopea kasvu
- suuret riskit

Nopeasti kasvavien yritysten suurin haaste on tasapainottaa pääoman käyttöä siten, että oikeanlaista osaamista palkataan oikeaan aikaan. Mikäli yritykselläsi on kasvuhaaveita, haluamme olla apuna oikeiden ratkaisujen valitsemisessa.

Ko-Rak Palvelut Oy

Yritys: Ko-Rak Palvelut Oy

"Yrityksen arvonmääritys jatkuvana palveluna. Tavoitteena parempi ymmärrys yrityksen arvon kasvattamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä."

Yrityksen arvonmääritys jatkuvana palveluna. Tavoitteena ymmärtää yrityksen arvon kasvaminen ja siihen vaikuttavat tekijät paremmin.

Lue lisää

Asiakas case: JKP Talohuoltopalvelut Oy

Sulautumisen taloudelliset ja hallinnolliset toimet suunniteltiin ja toteutettiin omistajien toiveiden mukaan.

Konsernissa emo- ja tytäryhtiön liiketoiminnat haluttiin yhdistää yhteen yhtiöön. Tavoitteena oli prosessien selkeyttäminen niin organisaation sisäisesti kuin ulkoisestikin sekä hallinnollisen kustannustehokkuuden varmistaminen. Haluttiin selvittää paras tapa yhdistymisen toteuttamiselle sekä varmistaa toimenpiteen sujuvuus ja taloudellinen järkevyys.

Selvitettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta tilanteeseen sopivin menettelytapa toimintojen yhdistämiselle. Laadittiin yhdessä johdon kanssa sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti toteutettiin tytäryhtiösulautuminen sekä nimen muutos yhteistyössä asiantuntijaverkostojen, mm. tilintarkastajan kanssa.

Asiakas case: Hurry Oy

Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Asiakkaan resurssien ohjaaminen oli sekavaa ja asiantuntijoiden roolitus epäselvää. Tämä johti ristiriitoihin päivittäisessä tekemisessä. Työn alla olevat kehitystoimenpiteet olivat irrallisia osia, eivätkä ne muodostaneet yhtenäistä kokonaisuutta. Asiakkaan toiminnan fokus ja tulevaisuuden suunta vaativat kirkastamista.

Kehitystyö aloitettiin yhteisellä keskustelulla yrityksen omistajien kanssa. Yrityksen osaajien rooleja tarkennettiin ja tekemisen panokset kohdistettiin tehokkaammin, jotta loppuasiakkaille kyettäisiin tuottamaan enemmän arvoa. Lisäksi luotiin selkeä suunnitelma asiakkuuksien kehittämisestä erilaisten toimenpiteiden avulla, käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Asiakas case: Ko-Rak Palvelut Oy

Yrityksen arvonmääritys jatkuvana palveluna. Tavoitteena parempi ymmärrys yrityksen arvon kasvattamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Hyvässä kasvussa olevan Ko-Rak Palvelut Oy:n omistajat halusivat saada yritykselle tulos- ja tase-ennusteet johtamisen tueksi, näkemyksen yrityksen arvosta, arvon kehittymisestä ja yrityksen omistajilleen tuottamista taloudellisista hyödyistä.

Yritykselle toteutettiin arvonmääritys yhdessä yrityksen johdon kanssa laatien samalla tulos- ja tase-ennusteet yritykselle. Asiakkaan kanssa sovittiin säännöllisestä palvelusta, jossa yrityksen omistaja-arvon kehitystä tarkastellaan sovituin aikavälein.

Asiakas case: Turvaukko Oy

Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Liiketoiminnalta puuttui selkeä liiketoimintasuunnitelma, johon nojautuen yritystä kasvatetaan. Aloittavan yrityksen ja yrittäjän päivittäiset kiireet eivät olleet mahdollistaneet vielä paneutumista tulevaisuuden suunnitelmiin. Tähän tarvittiin apua ja tukea.

Solmittiin syvempi kumppanuussopimus, joka rakentui yhteisomistukseen yhtiöstä, joten kustannukset aloittavalle yritykselle pysyivät maltillisina. Turvaukko Oy:lle luotiin liiketoimintamalli ja suunnitelma sen toteuttamiseksi sekä jalkauttamiseksi käytäntöön. Priolen puolelta tarjottiin asiantuntija-apua myös yritysjärjestelyihin liittyvissä käytännön toimenpiteissä.

Asiakas case: Rakennustempo Oy

Arvonmääritys konepajateollisuuden sopimusvalmistajalle

Yrityksessä on alkamassa mittavat kehitystoimet tuotannon tehostamiseksi. Omistajat halusivat saada paremman ja systemaattisemman näkemyksen yrityksen arvosta ja sen kehittymisestä. Yrityksen arvo on toiminnan onnistumisen mittari omistajalle.

Asiakkaan kanssa yhdessä sovittiin säännöllisestä arvonmäärityspalvelusta, jossa yrityksen arvoa tarkastellaan sovituin aikavälein. Arvonmääritys toteutettiin yhdessä, yrityksen toimitusjohtajan näkemys huomioiden. Taloudellisen lisäarvon malliin (EVA) perustuvalla arvonmääritys menetelmällä saatiin tulevaisuuden tuotto-odotukset huomioutua uskottavalla tavalla.

Asiakas case: Balentor Oy

Uudenlaiset digitaaliset palvelut muutosjohtamisen tukena

Balentor halusi selvittää uudenlaisten digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia muutoksenjohtamisen tukena. Priocta – muutosjohtamisen järjestelmän toimintaa ja mahdollisuuksia halutiin selvittää oman yrityksen kontekstissa. Tavoitteena oli saada ymmärrys järjestelmän toiminnasta käytännössä sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Muodostettiin yhdessä seitsemän viikoittain mitattavaa mittaria, jotka rakennettiin Priocta järjestelmään. Suoritettiin yhdessä nopea ja tehokas käyttöönotto etäneuvotteluvälinein. Tämän jälkeen Balentorin henkilökunta käytti Priocta järjestelmää usean kuukauden ajan, saaden näin konkreettisen käsityksen järjestelmästä.

Asiakas case: Liperin Kunta

Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle

Liperin kunnan kuntastrategiakautta (2018-2021) oli kulunut jo reilu vuosi. Kunnan johtoryhmälle heräsi tarve tarkastella ja terävöittää strategiassa tehtyjä päätöksiä suhteessa ympäröiviin muutostrendeihin. Näin ollen muutostrendit maailmalta haluttiin kytkeä osaksi strategian jalkauttamista.

Liperin kunnalle päätettiin toteuttaa alkuun Priole -mallin Tarve -työpaja, jossa vastataan juuri näihin kysymyksiin. Johtoryhmän lisäksi työpajaan osallistui kunnan poliittisia luottamushenkilöitä, kunnan henkilökuntaa sekä Liperin Yrittäjien edustajia tuomaan näkemystään muutostrendeistä ja niiden merkityksellisyydestä Liperin kunnalle.

Asiakas case: Jokiväri Oy

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi

Menestyvä ja kannattava yritys halusi varmistaa, että menestys kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati vielä kirkastamista.

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenien kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuutta ja pohdimme keinoja vastata muuttuviin tarpeisiin. Työpajojen systemaattinen malli ja osallistava toiminta mahdollistivat laadukkaan lopputuloksen.

27.09.2020

Asiakaspalvelutrendien tunnistaminen menestyksen lähtöpisteenä

Lue lisää

08.06.2020

Arvosta itseäsi ja osaamistasi

Lue lisää

08.05.2020

Ovatko markkinariskit kasvaneet?

Lue lisää