Kehityspalvelut

Kehityspalvelut

Priole-kehitysmalli avuksi tulevaisuusorientoituneen strategian luomiseen ja toteuttamiseen.

Lue lisää

Rahoitusasiantuntijapalvelut

Rahoitusasiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelu avuksi yrityksen rakenne- ja rahoitusjärjestelyihin

Lue lisää

Talouspäällikköpalvelut

Talouspäällikköpalvelut

Talouspäällikkö tukee talouden johtamisessa ja kehittää taloushallintoasi toivomasi mukaan.

Lue lisää

Pääomasijoittaminen

Pääomasijoittaminen

Riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten omistamiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää

Kehityspalvelut

Kehityspalvelut

Priole-kehitysmalli auttaa organisaatiota valmistautumaan toimialansa muutokseen, ja kääntämään sen omaksi kilpailuedukseen. Tuotteistetussa kehitysmallissa keskitymme tulevaisuuden ja sen tuomien tarpeiden tunnistamiseen, tärkeimpien toimenpiteiden priorisointiin sekä suunnitelman varsinaiseen toteuttamiseen, jota tuetaan digitaalisen työkalun avulla.

Lue lisää

Rahoitusasiantuntijapalvelut

Rahoitusasiantuntijapalvelut

Easteamin rahoitusasiantuntijapalvelut kattavat yrityksen pienet ja suuret tarpeet liittyivätpä ne sitten yrityksen arvonmääritykseen, yrityskauppatilanteisiin tai erilaisiin laskelmiin, kuten esimerkiksi investointisuunnitelmat, rahoitussuunnitelmat ja tunnuslukuraportit. Tarjoamme lisäksi rahoitusneuvontapalvelua yrityksen käyttöpääoman, yritysjärjestelyjen, investointien sekä oman pääoman ehtoisen rahoituksen tarpeisiin.

Lue lisää

Talouspäällikköpalvelut

Talouspäällikköpalvelut

Talouspäällikköpalvelussa tuotetaan asiakkaalle johdon taloushallinnon ja sisäisen laskentatoimen palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti johdon tukihenkilönä toimien.

Lue lisää

Pääomasijoittaminen

Pääomasijoittaminen

Easteam Oy sijoittaa oman ja vieraan pääoman ehtoisesti toimintaansa vakiinnuttaneisiin yhtiöihin. Toimimme aktiivisena omistajana, joka pyrkii kehittämään varhaisen kehitysvaiheen ohittaneita yrityksiä matkalla seuraavaan kokoluokkaan. Missiomme on vauhdittaa salkkuyhtiöidemme kasvua ja saada niiden täysi potentiaali esiin.

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Muutoksen toteuttaminen on yksi keskeisimpiä johtajan haasteita

Hyväkään idea, kehityssuunnitelma tai strategia ei tuota hyötyä, ellei kokonaisuutta saada jalkautumaan käytäntöön. Muutoksen johtaminen ei ole helppoa, mutta oikeilla malleilla ja aputyökaluilla sille on paremmat edellytykset. Me olemme luoneet muutoksen toteuttamiseen ratkaisun, jolla tämä yleinen ongelma voidaan ratkaista.

Yritys: JKP Talohuoltopalvelut Oy

"Sulautumisen taloudelliset ja hallinnolliset toimet suunniteltiin ja toteutettiin omistajien toiveiden mukaan."

Tytäryhtiösulautumisen hallinnollinen puoli toteutettiin hallitusti ja sujuvasti, jolloin johto pystyi keskittymään muutosjohtamiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lue lisää

Digi & data kannattaa hyödyntää

Digitalisaatiolla tehokkuutta

Suomalaisyrityksistä 86 prosenttia on määritellyt digitalisaation yhdeksi tärkeimmistä strategisista tavoitteistaan. Kuitenkin vain 12 prosenttia yrityksistä hyödyntää asiakasdataa tehokkaasti. Ammattilaisemme ja verkostomme taitavat digitaalisten palveluiden monipuolisen kehittämisen.

Yritys: Hurry Oy

"Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle"

Mainostoimistosta rakennettiin toimiva kokonaisuus arvon tuottamiseksi asiakkaille kustannustehokkaasti

Lue lisää

Asiakas case: Hurry Oy

Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Asiakkaan resurssien ohjaaminen oli sekavaa ja asiantuntijoiden roolitus epäselvää. Tämä johti ristiriitoihin päivittäisessä tekemisessä. Työn alla olevat kehitystoimenpiteet olivat irrallisia osia, eivätkä ne muodostaneet yhtenäistä kokonaisuutta. Asiakkaan toiminnan fokus ja tulevaisuuden suunta vaativat kirkastamista.

Kehitystyö aloitettiin yhteisellä keskustelulla yrityksen omistajien kanssa. Yrityksen osaajien rooleja tarkennettiin ja tekemisen panokset kohdistettiin tehokkaammin, jotta loppuasiakkaille kyettäisiin tuottamaan enemmän arvoa. Lisäksi luotiin selkeä suunnitelma asiakkuuksien kehittämisestä erilaisten toimenpiteiden avulla, käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Asiakas case: Turvaukko Oy

Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Liiketoiminnalta puuttui selkeä liiketoimintasuunnitelma, johon nojautuen yritystä kasvatetaan. Aloittavan yrityksen ja yrittäjän päivittäiset kiireet eivät olleet mahdollistaneet vielä paneutumista tulevaisuuden suunnitelmiin. Tähän tarvittiin apua ja tukea.

Solmittiin syvempi kumppanuussopimus, joka rakentui yhteisomistukseen yhtiöstä, joten kustannukset aloittavalle yritykselle pysyivät maltillisina. Turvaukko Oy:lle luotiin liiketoimintamalli ja suunnitelma sen toteuttamiseksi sekä jalkauttamiseksi käytäntöön. Priolen puolelta tarjottiin asiantuntija-apua myös yritysjärjestelyihin liittyvissä käytännön toimenpiteissä.

Asiakas case: Jokiväri Oy // talouspäällikköpalvelu

Jokivärille tehtiin juuri heidän tarpeisiinsa vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta

Yrityksessä oli tarve tuottaa johdon taloushallinnon ja sisäisen laskentatoimen palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti toimialan erityispiirteet huomioon ottaen. Haluttiin henkilö vastaamaan talousasioista, kehittämään mittaamista ja ennustamista entistäkin tarkemmaksi sekä tukemaan johtoa ja taloushallintoa.

Laadittiin sisällöltään ja laajuudeltaan asiakkaan tarpeita vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta. Talouspäällikkö vastaa talouden johtamisen osa-alueista osittain itsenäisesti ja osittain johdon oikeana kätenä toimien. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi ulkoisen laskennan koordinointi, mittaaminen ja sen kehittäminen, budjetointi toimitusjohtajan tukena ja talouden sidosryhmille viestiminen.

Asiakas case: Liperin Kunta

Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle

Liperin kunnan kuntastrategiakautta (2018-2021) oli kulunut jo reilu vuosi. Kunnan johtoryhmälle heräsi tarve tarkastella ja terävöittää strategiassa tehtyjä päätöksiä suhteessa ympäröiviin muutostrendeihin. Näin ollen muutostrendit maailmalta haluttiin kytkeä osaksi strategian jalkauttamista.

Liperin kunnalle päätettiin toteuttaa alkuun Priole -mallin Tarve -työpaja, jossa vastataan juuri näihin kysymyksiin. Johtoryhmän lisäksi työpajaan osallistui kunnan poliittisia luottamushenkilöitä, kunnan henkilökuntaa sekä Liperin Yrittäjien edustajia tuomaan näkemystään muutostrendeistä ja niiden merkityksellisyydestä Liperin kunnalle.

Asiakas case: JKP Talohuoltopalvelut Oy

Sulautumisen taloudelliset ja hallinnolliset toimet suunniteltiin ja toteutettiin omistajien toiveiden mukaan.

Konsernissa emo- ja tytäryhtiön liiketoiminnat haluttiin yhdistää yhteen yhtiöön. Tavoitteena oli prosessien selkeyttäminen niin organisaation sisäisesti kuin ulkoisestikin sekä hallinnollisen kustannustehokkuuden varmistaminen. Haluttiin selvittää paras tapa yhdistymisen toteuttamiselle sekä varmistaa toimenpiteen sujuvuus ja taloudellinen järkevyys.

Selvitettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta tilanteeseen sopivin menettelytapa toimintojen yhdistämiselle. Laadittiin yhdessä johdon kanssa sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti toteutettiin tytäryhtiösulautuminen sekä nimen muutos yhteistyössä asiantuntijaverkostojen, mm. tilintarkastajan kanssa.

Asiakas case: Jokiväri Oy // Priole -kehityspalvelu

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi

Menestyvä ja kannattava yritys halusi varmistaa, että menestys kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati vielä kirkastamista.

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenien kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuutta ja pohdimme keinoja vastata muuttuviin tarpeisiin. Työpajojen systemaattinen malli ja osallistava toiminta mahdollistivat laadukkaan lopputuloksen.

Asiakas case: Rakennustempo Oy

Arvonmääritys konepajateollisuuden sopimusvalmistajalle

Yrityksessä on alkamassa mittavat kehitystoimet tuotannon tehostamiseksi. Omistajat halusivat saada paremman ja systemaattisemman näkemyksen yrityksen arvosta ja sen kehittymisestä. Yrityksen arvo on toiminnan onnistumisen mittari omistajalle.

Asiakkaan kanssa yhdessä sovittiin säännöllisestä arvonmäärityspalvelusta, jossa yrityksen arvoa tarkastellaan sovituin aikavälein. Arvonmääritys toteutettiin yhdessä, yrityksen toimitusjohtajan näkemys huomioiden. Taloudellisen lisäarvon malliin (EVA) perustuvalla arvonmääritys menetelmällä saatiin tulevaisuuden tuotto-odotukset huomioutua uskottavalla tavalla.

27.08.2019

Tärpit budjetointiin – kuinka saada budjetoinnista paras hyöty irti?

Lue lisää

02.08.2019

Dronet tulevaisuutemme mullistajina

Lue lisää

20.06.2019

Asiakkaan kokema arvo - mitä se on?

Lue lisää