Priole-kehitysmalli

Priole-kehitysmalli

Priole-kehitysmalli auttaa organisaatiota valmistautumaan toimialansa muutokseen, ja kääntämään sen omaksi kilpailuedukseen. Tuotteistetussa kehitysmallissa keskitymme tulevaisuuden ja sen tuomien tarpeiden tunnistamiseen, tärkeimpien toimenpiteiden priorisointiin sekä suunnitelman varsinaiseen toteuttamiseen, jota tuetaan digitaalisen työkalun avulla.

Lue lisää

Priocta-muutosjohtamisen työkalu

Priocta-muutosjohtamisen työkalu

Priocta on helppokäyttöinen järjestelmä muutosjohtamisen tueksi. Prioctan avulla muutoksen toteutumista pystytään mittaamaan ja seuraamaan erilaisten kysymysten avulla. Priocta sitouttaa työntekijät mukaan muutokseen, sillä Priocta-sovelluksen avulla käyttäjät vastaavat heille asetettuihin kysymyksiin helposti ja nopeasti.

Lue lisää

Fasplat-digitaalinen fasilitointialusta

fasilitointialusta fasplat

Fasplat on suunniteltu erityisesti workshoppeja, työpajoja, ryhmätöitä toteuttaville fasilitoinnin ammattilaisille tehostamaan heidän toimintaa. Työpaja voidaan rakentaa tehokkaaseen digitaaliseen alustaamme ja näin voit tehostaa toimintaasi.

Lue lisää

Kasvuyrityksen haasteita

Nopea kasvu
- suuret riskit

Nopeasti kasvavien yritysten suurin haaste on tasapainottaa pääoman käyttöä siten, että oikeanlaista osaamista palkataan oikeaan aikaan. Mikäli yritykselläsi on kasvuhaaveita, haluamme olla apuna oikeiden ratkaisujen valitsemisessa.

Dreamfaktori

Yritys: Dreamfaktori

"Tilitoimistojen tulevaisuuden suunnan selkeyttäminen ja menestystekijöiden tunnistaminen."

Tilitoimistojen tulevaisuuden suunnan selkeyttäminen ja menestystekijöiden tunnistaminen.

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Muutoksen toteuttaminen on yksi keskeisimpiä johtajan haasteita

Hyväkään idea, kehityssuunnitelma tai strategia ei tuota hyötyä, ellei kokonaisuutta saada jalkautumaan käytäntöön. Muutoksen johtaminen ei ole helppoa, mutta oikeilla malleilla ja aputyökaluilla sille on paremmat edellytykset. Me olemme luoneet muutoksen toteuttamiseen ratkaisun, jolla tämä yleinen ongelma voidaan ratkaista.

Asiakas case: Kuljetusliike J. Tarvainen Oy

Nosto- ja kuljetuspalveluiden tulevaisuuden suunnan vahvistaminen ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu.

Kuljetusliike J. Tarvainen on 72 toimintavuoden aikana kokenut monia muutoksia liiketoiminnassaan. Nyt oli jälleen aika pohtia uudelleen ja kehittää toimintaa, mihin suuntaan seuraavaksi tähdätään.

Toteutettiin koko Priole kehitysmalli: nykytilan analyysista, tulevaisuuden skenaarioihin ja visioon. Näiden avulla määriteltiin ja valittiin tulevaisuuden varalle tärkeimmät kilpailuetua tuottavat menestystekijät, joiden kehittämiseksi luotiin konkreettiset projektisuunnitelmat.

Asiakas case: Hurry Oy

Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Asiakkaan resurssien ohjaaminen oli sekavaa ja asiantuntijoiden roolitus epäselvää. Tämä johti ristiriitoihin päivittäisessä tekemisessä. Työn alla olevat kehitystoimenpiteet olivat irrallisia osia, eivätkä ne muodostaneet yhtenäistä kokonaisuutta. Asiakkaan toiminnan fokus ja tulevaisuuden suunta vaativat kirkastamista.

Kehitystyö aloitettiin yhteisellä keskustelulla yrityksen omistajien kanssa. Yrityksen osaajien rooleja tarkennettiin ja tekemisen panokset kohdistettiin tehokkaammin, jotta loppuasiakkaille kyettäisiin tuottamaan enemmän arvoa. Lisäksi luotiin selkeä suunnitelma asiakkuuksien kehittämisestä erilaisten toimenpiteiden avulla, käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Asiakas case: Nova Servo Oy

Projektiliiketoiminnan asiantuntijayrityksen kehityskohteiden tunnistaminen.

Nova Servolla oli tarve tiivistää näkemyksiä, mihin kehittämiskohteisiin panostaa tulevaisuudessa menestyäkseen ja tunnistaa keinoja, kuinka skaalata pari vuotta kehitteillä ollutta liiketoimintaansa.

Priole työkalu toteutettiin kokonaan etätyöskentelynä koko henkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa. Etätyöpajoissa loimme tulevaisuuskuvat, vision sekä tunnistimme toimialalle tulevaisuudessa tärkeitä ominaisuuksia. Prosessin lopuksi ominaisuuksista valikoitiin seitsemän kilpailuetua tuottavaa menestystekijää.

Asiakas case: Balentor Oy

Uudenlaiset digitaaliset palvelut muutosjohtamisen tukena

Balentor halusi selvittää uudenlaisten digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia muutoksenjohtamisen tukena. Priocta – muutosjohtamisen järjestelmän toimintaa ja mahdollisuuksia halutiin selvittää oman yrityksen kontekstissa. Tavoitteena oli saada ymmärrys järjestelmän toiminnasta käytännössä sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Muodostettiin yhdessä seitsemän viikoittain mitattavaa mittaria, jotka rakennettiin Priocta järjestelmään. Suoritettiin yhdessä nopea ja tehokas käyttöönotto etäneuvotteluvälinein. Tämän jälkeen Balentorin henkilökunta käytti Priocta järjestelmää usean kuukauden ajan, saaden näin konkreettisen käsityksen järjestelmästä.

Asiakas case: Jokiväri Oy

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen valmiimmaksi kohtaamaan toimialan tulevaisuuden muutoksia.

Menestyvä ja kannattava yritys halusi varmistaa, että menestys kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati vielä kirkastamista.

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenten kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuuden kehityssuuntia Tarve-työpajassa. Jokivärille muodostettiin neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka tiivistivät toimialaa koskevia muutoksia. Skenaarioiden pohjalta mietittiin keinoja, joilla menestyä kyseisten skenaarioiden toteutuessa. Keinot priorisoitiin ja tärkeimpien keinojen toteuttamiseen pohdittiin toimenpiteet.

Asiakas case: Turvaukko Oy

Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Liiketoiminnalta puuttui selkeä liiketoimintasuunnitelma, johon nojautuen yritystä kasvatetaan. Aloittavan yrityksen ja yrittäjän päivittäiset kiireet eivät olleet mahdollistaneet vielä paneutumista tulevaisuuden suunnitelmiin. Tähän tarvittiin apua ja tukea.

Solmittiin syvempi kumppanuussopimus, joka rakentui yhteisomistukseen yhtiöstä, joten kustannukset aloittavalle yritykselle pysyivät maltillisina. Turvaukko Oy:lle luotiin liiketoimintamalli ja suunnitelma sen toteuttamiseksi sekä jalkauttamiseksi käytäntöön. Priolen puolelta tarjottiin asiantuntija-apua myös yritysjärjestelyihin liittyvissä käytännön toimenpiteissä.

Asiakas case: JKP Talohuoltopalvelut Oy

Sulautumisen taloudelliset ja hallinnolliset toimet suunniteltiin ja toteutettiin omistajien toiveiden mukaan.

Konsernissa emo- ja tytäryhtiön liiketoiminnat haluttiin yhdistää yhteen yhtiöön. Tavoitteena oli prosessien selkeyttäminen niin organisaation sisäisesti kuin ulkoisestikin sekä hallinnollisen kustannustehokkuuden varmistaminen. Haluttiin selvittää paras tapa yhdistymisen toteuttamiselle sekä varmistaa toimenpiteen sujuvuus ja taloudellinen järkevyys.

Selvitettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta tilanteeseen sopivin menettelytapa toimintojen yhdistämiselle. Laadittiin yhdessä johdon kanssa sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti toteutettiin tytäryhtiösulautuminen sekä nimen muutos yhteistyössä asiantuntijaverkostojen, mm. tilintarkastajan kanssa.

Asiakas case: Satucon Oy

Erikoislääkäriyhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksien pohtiminen uudesta näkökulmasta.

Vuosien kokemus sekä yhtiön ja sen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ovat mahdollistaneet tarkoituksenmukaisen, tehokkaan ja toimivan toimintamallin lääkärin työn organisoimiselle. Kuitenkin muuttuvan maailman tarpeet ja mahdollisuudet sekä toisaalta halu pysyä alansa parhaana yrityksenä herätti yrityksen hallituksen pohtimaan tulevaa. Hallitustasoa haluttiin saada pohtimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia uusista näkökulmista.

Satucon Oy:lle päätettiin toteuttaa Priole-Potentiaali ja Priole-Tarve palvelumoduulit. Niiden avulla saatiin tarjottua Satuconin tarpeisiin paras mahdollinen tuki. Tulevaisuuden megatrendejä tarkasteleva Priole-Tarve moduuli tuotettiin Satucon Oy:n hallituksen kokouksen yhteydessä tuomaan uusia ajatuksia ja näkökulmia. Työpajaan osallistui koko Satucon Oy:n hallitus.

Asiakas case: Liperin kunta

Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle.

Liperin kunnan kuntastrategiakautta (2018-2021) oli kulunut jo reilu vuosi. Kunnan johtoryhmälle heräsi tarve tarkastella ja terävöittää strategiassa tehtyjä päätöksiä suhteessa ympäröiviin muutostrendeihin. Näin ollen muutostrendit maailmalta haluttiin kytkeä osaksi strategian jalkauttamista.

Liperin kunnalle päätettiin toteuttaa alkuun Priole -mallin Tarve -työpaja, jossa vastataan juuri näihin kysymyksiin. Johtoryhmän lisäksi työpajaan osallistui kunnan poliittisia luottamushenkilöitä, kunnan henkilökuntaa sekä Liperin Yrittäjien edustajia tuomaan näkemystään muutostrendeistä ja niiden merkityksellisyydestä Liperin kunnalle.

Asiakas case: Dreamfaktori

Tilitoimistojen tulevaisuuden suunnan selkeyttäminen ja menestystekijöiden tunnistaminen.

Dreamfaktori halusi kehittää liiketoimintaansa ja valmistautua tulevaan tilitoimistojen murroksessa olevassa maailmassa.

Loimme yhdessä Dreamfaktorin henkilökunnan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa näkemyksen tilitoimistojen tulevaisuudesta Priole Tarve-työpajassa. Tulevaisuuskuvien avulla loimme yhteisen päämäärän sekä löysimme Dreamfaktorille tärkeimmät ominaisuudet tulevaisuutta varten.

27.09.2020

Asiakaspalvelutrendien tunnistaminen menestyksen lähtöpisteenä

Lue lisää

08.06.2020

Arvosta itseäsi ja osaamistasi

Lue lisää

08.05.2020

Ovatko markkinariskit kasvaneet?

Lue lisää