Arvonmääritys

Arvonmääritys

Arvonmääritys


 

Kun puhutaan arvonmäärityksestä, on hyvä ensin miettiä, että mitä arvo on? Arvo käsitteenä - miten arvo määritetään. Yrityksen arvo ei ole tosiseikka, vaan mielipide. Arvo on

1) mielipide todennäköisimmästä hinnasta, joka yrityksestä markkinalla maksettaisiin, tai

2) mielipide yrityksen omistamisesta saatavasta taloudellisesta hyödystä.

Näin ollen arvonmäärityksestä saatava arvo on arvonmäärittäjän mielipide yrityksen arvoasta. Mielipide, joka perustuu yrityksen todennäköiseen markkinahintaan tai yrityksen omistajille tuottamiin taloudellisiin hyötyihin. 

 

Arvonmääritysmenetelmät

Arvonmääritysmenetelmät voidaan jakaa suppeassa mielessä kolmeen menetelmään:

  1. Arvostuskertoimet

  2. Kustannusperuste (substanssiarvo)

  3. Tuottoarvo

Arvostuskertoimien käyttö on osa ns. markkinaperusteista arvonmääritystä, jonka lähtökohtana toimivat viimeaikoina tehdyt vastaavat yrityskaupat. Haastena on se, että on usein käytännössä mahdotonta löytää sopivaa vertailukohtaa vastaavasta yrityksestä halutulla maantieteellisellä alueella. Puhumattakaan kaupan yksityiskohdista, joilla voi olla suuri merkitys kokonaiskauppahintaan. Usein arvostuskertoimien käyttö perustuu käytännössä tunnuslukuanalyysiin, jossa hintaa arvioidaan esimerkiksi tunnusluvuilla hinta/liikevahito, hinta/käyttökate, hinta/liikevoitto, hinta/tilikauden tulos ja hinta/oma pääoma.

Kustannusperusteisen arvonmäärityksen käytössä lähtökohta on se, että yrityksestä ei kannata maksaa enempää kuin mitä maksaisi perustaa tai ostaa vastaava yritys. Tällöin voidaan arvioida kustannuksia, joita syntyisi ennenkuin uusi perustettu yhtiö olisi samassa tilassa vertailuyrityksen kanssa. Substanssiarvo lasketaan yrityksen varat - velat tase-erien käyvillä arvoilla. Mikäli oikaisutarvetta ei ole, niin substanssiarvo vastaa tilinpäätöksen tasearvoa. Yritykselle voidaan myös laskea realisointiarvo eli se mitä yrittäjä saa toiminnan lopettamisen yhteydessä myymällä pois yrityksen omaisuuden ja maksamalla velat. Realisointiarvo käytännössä voidaan määrittää esimerkiksi yritykselle, joka tuhoaa omistajansa varallisuutta ja jonka käänteeseen ei ole näkyvyyttä.

Tuottoarvoon perustuvassa arvonmäärityksessä lähtökohtana on se, mitä yritys tuottaa omistajalle. Tuottoarvoperusteista arvonmääritystä lähdetään usein virheellisesti rakentamaan historiallisen tuottokehityksen pohjalta, mutta koska ostaja ei osta historiallisia rahavirtoja, vaan odotuksia tulevasta menestyksestä, on olennaista keskittyä tulevan kehityksen arviointiin. Kenties yleisin tuottoarvon määrittämiseen käytetty arvomääritysmenetelmä on ns. DCF-malli, joka perustuu tuleviin kassavirtoihin. DCF-mallissa eriaikoina syntyvät kassavirrat tuodaan nykyhetkeen keskenään vertailukelpoisiksi. Tuleviin tuottoihin liittyvä riski huomioidaan soveltamalla sitä korkeampaa diskonttokorka, mitä korkeampi riski tuleviin tuottoihin liittyy.

Esimerkiksi. Jos tuottovaatimus on 10%, odotus siitä, että yritys tuottaa 1000 euroa vuoden päästä on tänä päivänä 909,09 euron arvoinen (Laskenta: 1000/(1+0,1)).

Jos tulevaan tuottoon liittyy suurempaa epävarmuutta, ja sovellettava tuottovaatimus on 20%, odotus siitä, että yritys tuottaa 1000 euroa vuoden päästä on tänä päivänä 833,33 euron arvoinen (Laskenta: 1000/(1+0,2)).

 

Mitä yrityksestä kannattaa maksaa?

Talousteorian mukaan yrityksen markkinahinta täydellisillä ja tehokkailla markkinoilla, on sama kuin siitä tulevaisuudessa saatavien taloudellisten hyötyjen arvo, mutta käytännössä nämä kaksi eivät kulje käsi kädessä. Tämä osaltaan johtaa siihen, että yrityskaupat ja -järjestelyt ovat helppo tapa lisätä, mutta myös tuhota yrityksen omistaja-arvoa.

Arvonmääritys on olennainen osa onnistunutta yrityskauppaa: millä hinnalla ostaja voi saavuttaa taloudellisia etuja maksamatta kohteesta ylihintaa? Nykyaikaisen yrityksen arvonmäärityksen tavoitteena on määrittää yrityksen arvo sen taloudellisen tilan perusteella. Yritystä voidaan luonnollisesti arvioida sen tämän hetken tilan perusteella, mutta mielekkäämpi tapa on selvittää yrityksen arvo tulevaisuudessa odotetun menestyksen perusteella. Näin saatu arvo kuvaa sen todellista arvoa.

Usein ulospäin keskenään hyvin samankaltaisten yritysten arvostuskertoimet vaihtelevat huomattavasti. Syy tähän löytyy yleensä laadullisista tekijöistä, kuten asiakkaat, henkilöstön osaaminen, yrityksen oma toiminta ja alihankkijat. Pitkät asiakassopimukset, yrityksen hinnoitteluvoima, brändiarvo asiakaskunnassa, riippuvuus avainhenkilöistä ja omistajista, omat tuotteet ja pantentit ja liiekvaihdon keskittyminen ovat kaikki esimerkkejä yrityksen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Arvonmäärityksen tulos on harvoin sama millä yrityskappa lopullisesti toteutetaan. Arvonmääritys tarjoaa perustellun ja puolueettoman näkemyksen yrityksen arvosta, ja arvonmäärityksen tulkitsijalle onkin tärkempää ymmärtää arvon määräytymisen taustatekijät ja arvon ajurit. Toki tehtäviensä tasalla oleva arvonmäärittäjä kykenee arvioimaan kauppahinnan hyvin lähelle todennäköisinä kauppahintaa. Aina on olemassa myyjän näkökulma ja ostajan näkökulma ja lopullinen kaupphinta määräytyy ostajan ja myyjän välisissä neuvotteluissa.

 

Yhteenveto

Arvonmääritys on olennainen osa onnistunutta yrityskauppaa ja muita omistusjärjestelytilanteita. Arvonmääritys on perusteltu näkemys ja arvonmäärittäjän mielipide yrityksen arvosta. Puolueettomasti laadittu näkemys yrityksen arvosta on usein avain neuvotteluiden alkamiselle ja etenemiselle. Easteam auttaa sekä ostajia, että myyjiä kaikissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvissä asioisssa. Ota yhteyttä Easteamin asiantuntijaan kuullaksesi lisää!

 

Lue lisää tällä alueella:

Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Yritysjärjestelyt
Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

27.09.2020

Asiakaspalvelutrendien tunnistaminen menestyksen lähtöpisteenä

Lue lisää

Asiakas case: Jokiväri Oy

"Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi"

Jokiväri Oy:n visiota tulevaisuuden tarpeista kirkastettiin Priole -kehitysmallin avulla.

Lue lisää