Mitä katsoa pienen yrityksen taloustiedoissa?

Mitä katsoa pienen yrityksen taloustiedoissa?

Yksi tärkeimmistä pienyrityksen ostamisen vaiheista on sen taloudellisen vahvuuden ja potentiaalin arviointi. Tämä tarkoittaa yrityksen syvempää perehtymistä yrityksen talouslukuihin, kuin mitä pelkistä tilinpäätöksistä saadaan tietoa. Suurin osa pienyritysten tilinpäätöksistä on enemmän tai vähemmän laadittu omistajan verotusta optimoiden eikä tilinpäätöksessä ilmoiteta harkinnanvaraisista tulo- tai kulueristä.

Jokainen tilinpäätös tarjoaa silti tärkeitä tietoja yrityksestä. Tilinpäätös yhdessä yrityksen veroilmoituksen, tilikohtaisten tuloslaskelman ja taseen kanssa antavat jo kohtuullisen hyvän käsityksen pienyrityksen kokonaistaloudellisesta tilanteesta - mistä rahat alun perin tulivat, mihin rahat ovat menneet ja missä ne ovat nyt.

 

Tärkeimmät taloudelliset asiakirjat ja mitä katsoa niissä:

 

1. Tuloslaskelma

Mikä se on: Yrityksen koosta riippuen tuloslaskelma voi antaa hyvän yleiskuvan yrityksen menestyksestä tietyllä ajanjaksolla. Siinä esitetään tulot (ylin rivi) vähennettynä kuluilla ja sitten nettotulos tai -tappio. Tuloslaskelma osoittaa, kuinka kannattava yritys on, esittämällä brutto myynnin, yrityksen toiminnan käyttökustannukset ja palkkakustannukset.

Mihin kiinnittää huomiota: Käy läpi useita tuloslaskelmia keskenään vertailukelpoisilta ajanjaksoita saadaksesi kuva siitä, kuinka yritystä on hoidettu. Kun tarkastelet näitä raportteja, pohdi riskejä, jotka voivat liittyvät omistajan vaihdokseen tai uuden rahan lisäämiseen liiketoimintaan. Toisin sanoen, jos et tee asioita eri tavalla kuin entinen omistaja, tuottaako yritys silti voittoa? Täytyy muistaa, että tuloslaskelmissa on usein monia oikaistavia eriä, jotka eivät välttämättä näy päällepäin. Yleisimmät oikaisut, jotka laskelmiin on tehtävä liittyvät omistajien palkkoihin, eläkemaksuihin (työtulon taso), toimitilakustannuksiin ja mahdollisiin sijoitustarkoituksessa hankittujen omaisuuserien tuottoihin ja kuluihin. Jos näin on, sinun on esitettävä yrityksen omistajalle oikeita ​​kysymyksiä, joiden avulla saat yrityksen koko tarinan ja tiedon mahdollisesti oikaistavista eristä.

 

2. Kassavirtalaskelma

Mikä se on: Kassavirtalaskelma vastaa seuraaviin kysymyksiin: Kuinka paljon yrityksesi kassaan tulee kokonaisuudessaan rahaa? Mistä eristä raha koostuu? Kuinka paljon rahaa virtaa ulos ja mitkä ovat rahoituskulut? Kassavirtalaskelma auttaa sinua kuvaamaan ja ennakoimaan näitä asioita. Yritysmaailman termejä käyttäen, kyseessä on yrityksesi maksuvalmiuden selvittäminen ennakkoon.

Mihin kiinnittää huomiota: Liiketoiminta voi olla kannattavaa, mutta siinä voi silti olla kassavirtaongelmia, joten on tärkeää tarkistaa kassavirtalaskelmat arvioidaksesi toimintaan liittyviä riskejä. Kassavirtalaskelma auttaa sinua ymmärtämään paitsi, kuinka paljon rahavirtoja tulee, mistä ne tulevat, myös kuinka paljon rahaa virtaa ulos. Tyypillisiä tilanteita, joissa pelkän tuloslaskelman katsominen johtaa harhaan ja kassavirtalaskelma tarjoaa lukijalleen uutta tietoa on, jos esimerkiksi yrityksen vaihto-omaisuus on kasvaa liiketoimintaa nopeammin (tulosta parantava vaikutus, mutta ei kassavirtaa), tai yritys joutuu investoimaan suuren osan tuloksestaan vuosittain vain pysyäkseen elossa eli tekemään jatkuvia ylläpitoinvestointeja.

 

3. Tase

Mikä se on: Tase on yksi yrityksen taloudellisen tilan arvioimiseen käytetyistä taloudellisista raporteista. Tase mittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana. Varallisuus voidaan rahoittaa kahdella tavalla: omalla rahoituksella tai luotolla. Oma rahoitus kantaa nimeä oma pääoma ja luotto nimeä vieras pääoma. Ne ovat vastattavaa-puolen tärkeimmät erät. Taseen perusperiaate on yksinkertainen. Siinä on kaksi puolta, joista toinen listaa yrityksen varallisuuden ja toinen sen, millä varallisuus on rahoitettu. Puoliskojen loppusummat ovat yhtä suuret. Siitä nimi tase. Taseen (kuten tuloslaskelmankin) sisältöä määrittelevät kirjanpitolaki ja -asetus.

Mihin kiinnittää huomiota: Taseessa on yksi luku, jota yrittäjän vähintään kannattaa seurata: oma pääoma. Oma pääoma on käytännössä varojen ja velkojen erotus. Jos oma pääoma on miinusmerkkinen, yrityksen velat ovat suuremmat kuin varat. Tilikauden tuloslaskelma voi näyttää muhkeaa voittoa, mutta aikaisempien vuosien tappioiden tai ylisuuren voitonjaon seurauksena oma pääoma voi olla kuralla. Se ei käy ilmi katsomalla pelkästään tuloslaskelmaa. Yrityskaupoissa ostaja on tyypillisesti kiinnostunut vain yrityksen ydinliiketoiminnasta ja siksi ydinliiketoimintaan kuulumattomat omaisuuserät ja niihin kohdistuvat velat on oikaistava taseesta pois. Lopuksi on vielä varmistettava, että tase hahmotetaan kokonaisuutena ja sen erien suhde toimintaan sekä toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen ymmärretään kunnolla. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että mitä isompi yhdistys ja mitä laajempaa toimintaa, sitä tarkempaa analyysiä taseesta tarvitaan. Mitä suuremmista omaisuuseristä on kyse, sitä suurempi vastuu niiden seuraamisesta hallitukselle koituu.

 

Lopuksi

Vaikka jokainen yllä mainittu raportti antaa erilaista tietoa yrityksestä, kanattaa näitä kaikkia tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Mitä selkeämpi kuva sinulla on liiketoiminnasta kokonaisuutena, sitä parempi käsitys sinulla on siitä, kuinka yritys tuottaa rahaa ja minkälaisilla panostuksilla, jos päätät ostaa sen. Sen lisäksi näiden raporttien tarkastelu ja liiketoiminnan ymmärtäminen myös niiden kautta auttaa sinua tekemään parempia päätksiä siitä, kuinka voit kehittää liiketoimintaa ja yrityksen arvoa.

Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Yritysjärjestelyt
Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

27.09.2020

Asiakaspalvelutrendien tunnistaminen menestyksen lähtöpisteenä

Lue lisää

Asiakas case: Balentor Oy

"Uudenlaiset digitaaliset palvelut muutosjohtamisen tukena"

Balentor halusi selvittää uudenlaisten digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia muutoksenjohtamisen tukena.

Lue lisää